Home Informačná povinnosť pre návštevníkov herne
Informačná povinnosť pre návštevníkov herne

 

PDF STIAHNUŤ

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Kontakt: CBG, spol. s r.o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 00 896 292

Zodpovedná osoba: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby, ktoré sú prevádzkovateľom poverené spracúvaním osobných údajov na základe jeho pokynov. Vaše osobné údaje budú uchovávané v súlade s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa a Informáciou o účeloch spracúvania, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.

Na základe čoho a na aké účely budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, na základe zmluvy (zmluva, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana), na základe Vášho súhlasu ak sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vyžaduje, ako aj na základe existencie oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Jednotlivé účely spracúvania sú uvedené v Informácii o účeloch spracúvania, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Uskutočňuje sa iba v jednom prípade a to keď sú osobné údaje poskytované na vnútorné administratívne účely do Švajčiarska, ide o tretiu krajinu kde je rozhodnutie Komisie o primeranosti - Rozhodnutie Komisie č. 2000/518/EC .

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchovávane po dobu stanovenú zákonom alebo po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. Jednotlivé lehoty sú uvedené pri konkrétnych účeloch spracúvania.

Ak je právnym základom spracúvania zmluva:

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

Ak je právnym základom spracúvania zákon:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je právnym základom spracúvania súhlas dotknutej osoby:

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať.

Ak je právnym základom spracúvania oprávnený záujem:

Z účelu spracúvania vyplýva, o aký oprávnený záujem ide.

Aké máte práva?

Právo odvolať súhlas: V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky prostredníctvom emailovej adresy zodpovednej osoby, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa, resp. u jeho zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo na prístup: Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej (listinnej) forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu: Prijali sme primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sa domnievate, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie): Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, a to najmä z pohľadu, či nie sme tieto údaje povinní spracúvať na základe zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu; v takom prípade by Vašej žiadosti nebolo možné vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov (napríklad ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, sú nesprávne); v takom prípade sa s výnimkou uchovávania budú Vaše osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

Právo na prenosnosť údajov: Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, tretej strane (inému prevádzkovateľovi) podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Právo namietať: Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa domnievate, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, máte možnosť podať námietku. Ak sa preukáže, že náš oprávnený záujem neprevažuje nad Vašimi záujmami alebo nad Vašimi základnými právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 232 313 214; email: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk. (správny poriadok).

Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle www.cbg.sk.

 


P. č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

1

evidencia klientov, ktorým bola vyplatená výhra nad 5000 €

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov

klient

5 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým je prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje,

2

register vylúčených osôb podľa zákona

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

klient, potenciálny klient

1 rok odo dňa, kedy sa prevádzkovateľ dozvedel o zaradení dotknutej osoby do RVO

subjekty, ktorým je prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje,

3

evidencia klientov, ktorým bola vyplatená výhra nad 2000 € (agenda prania špinavých peňazí)

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

klient

5 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým je prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje

4

na účely zdokumentovania škodovej udalosti

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

Oprávneným záujmom je: Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov na účely zdokumentovania škodovej/poistnej udalosti vo svojich priestoroch.

účastník škodovej udalosti, poškodená osoba, svedok

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

poisťovne a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

5

evidencia klientov, ktorí spôsobili škodu („uznanie viny“)

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

Oprávneným záujmom je: Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na evidencii klientov, ktorí v jeho prevádzkarni spôsobili škodu, pričom na efektívnejšie monitorovanie týchto osôb a výšky škody a na efektívnejšie vymáhanie jej náhrady vedie ich zoznam. Právnym základom pre takéto spracovanie je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ochrane majetku.

klient

10 rokov od úplnej náhrady škody

subjekty, ktorým je prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje, spoločnosti v skupine podnikov

6

evidencia klientov, ktorí nahlásili poruchu hracieho zariadenia

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

Oprávneným záujmom je: Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na evidencii klientov, ktorí nahlásili obsluhe chybu hracieho zariadenia nespôsobenú zákazníkom, pričom na efektívnejšie monitorovanie týchto osôb a výšky vloženej sumy a na efektívnejšie monitorovanie porúch zariadení Prevádzkovateľ vedie ich zoznam. Právnym základom pre takéto spracovanie je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ochrane majetku a ochrane dobrej povesti.

klient

5 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým je prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje, spoločnosti v skupine podnikov

7.

žiadosti dotknutej osoby

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z.

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

subjekty, ktorým je prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje,

8

na administratívne účely v rámci skupiny podnikov

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

Oprávneným záujmom je: Prevádzkovateľ má oprávnený záujem, poskytuje (prenáša) osobné údaje dotknutých fyzických osôb (zamestnancov, klientov) ďalším spoločnostiam v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely, ktorými sa sleduje napríklad zefektívnenie procesov v skupine, úspora nákladov a zlepšenie vzájomnej informovanosti a spolupráce v rámci skupiny podnikov Prevádzkovateľa.

zamestnanci, klienti

po dobu členstva v skupine podnikov

subjekty, ktorým je prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje, spoločnosti v skupine podnikov

9

spracovanie obchodnej a účtovnej agendy

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Zamestnanci prevádzkovateľa, Zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, Klienti, zákazníci

Účtovná závierka, daňové doklady - 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, účtovné knihy a doklady - 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, výdajky a prevodky - 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým je prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje

Skupina podnikov

Gryphon Invest AG, Švajčiarsko , European Data Project s.r.o., IČO: 610 63 517, ČR, CBG, spol. s r. o., IČO: 00 896 292, SR, UNIFIN, spol. s r.o., IČO: 35 802 359, SR, EWS, spol. s r.o., IČO: 31 357 890, SR, STARDUST, spol. s r.o., IČO: 30 998 689, SR, Paradise Casino Admiral, a.s., IČO: 253 36 991, ČR, ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s., IČO: 262 32 375, ČR, EVOL a.s., IČO: 630 78 309, ČR, vnet-services GesmbH, IČO: FN 345481, Rakúska republika, GreenTube Internet Entertainment Solutions GmbH, IČO: 197003k, Rakúska republika, NOVOMATIC Technologies Poland S.A., Poľská republika

 

 

Technická podpora

Hot-Line technickej podpory - tel: 0911 784158 denne od 8.00 - 17.00 vyrieši Vaše problémy. Pred nahlasovaním poruchy si pripravte výrobné číslo prístroja. Poruchy VNT Non-stop: 0911-656 277.